• slide

  Vyřešíme vaše spory v rozhodčím řízení

  Rozhodčí řízení je výrazně efektivnější a levnější alternativa ke klasickému řízení soudnímu.

 • slide

Arbitráž

Rozhodčím řízením (neboli „arbitráží“) se v dalším textu rozumí řízení vedené před rozhodcem (či více rozhodci – senátem) určeným jednatelem Arbitrážního centra nebo zvoleným přímo stranami v písemné rozhodčí doložce (či rozhodčí smlouvě) ke konkrétnímu sporu smluvních stran. Toto řízení se zahajuje podáním žaloby a končí vydáním závazného pravomocného a vykonatelného rozhodnutí, kterým je rozhodčí nález. Rozhodčí nález má účinky pravomocného rozhodnutí soudu, je tedy možné na základě něj nařídit exekuci.

O rozhodčím řízení

Rozhodčí řízení je výrazně efektivnější a levnější alternativa ke klasickému řízení soudnímu, a to zejména s důrazem na rychlost a hospodárnost celého řízení. Pokud se smluvní strana chce domáhat nápravy svého porušeného práva soudní cestou, pak jedině rychlé a efektivní řízení, jehož výsledkem je pravomocné a vykonatelné rozhodnutí (exekuční titul) může vést k nápravě porušeného subjektivního práva. Rozhodčí řízení pak umí nahradit zdlouhavou a neefektivní cestu soudního řízení a je rychle, efektivně a hospodárně ukončeno formou rozhodčího nálezu se stejnou právní silou jako je rozsudek soudu. Mezi hlavní výhody rozhodčího řízení bychom mohli tedy řadit tyto:

 • Levněji než u soudu – soudní poplatek činí 5% z předmětu sporu, v rozhodčím řízení u Arbitrážního centra činí poplatek 3% z předmětu sporu.
 • Rychleji než u soudu – průměrná délka rozhodčího řízení je 4-12 týdnů od podání žaloby. Za tuto dobu zpravidla soudy nestihnou ani nařídit první ústní jednání ve věci, přičemž délka soudního řízení se zpravidla počítá v lepším případě na měsíce, v horším na roky.
 • Jednoinstančnost – proti vydanému rozhodnutí rozhodce v rozhodčím řízení není možné podat opravný prostředek. Doručením rozhodnutí stranám nabývá rozhodčí nález právní moci a do 3 dnů je vykonatelný – lze na základě něj nařídit exekuci, pokud není dobrovolně plněno = stejné účinky jako rozhodnutí soudu.
 • Neveřejnost – rozhodčí řízení je neveřejné oproti soudnímu řízení, kdy může ve většině případů veřejnost být v soudní síni přítomna.
 • Povinnost mlčenlivosti rozhodců o projednávané věci.

Rozhodčí doložky

Základní podmínkou k tomu, aby došlo k vyloučení pravomoci obecných soudů a sjednání pravomoci rozhodců sdružených při Arbitrážním centru k řešení případných sporů v rozhodčím řízení, je zakomponování rozhodčí doložky do smlouvy. Pokud je potřeba řešit spor, který již vznikl ze smlouvy, ve které rozhodčí doložka není obsažena, je možné uzavřít samostatnou rozhodčí smlouvu následně po vzniku sporu - např. v uznání dluhu nebo ve splátkovém kalendáři.

 • Znění rozhodčí doložky

  V souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen jako „Zákon“), se strany této smlouvy zavazují, že veškeré z této smlouvy v budoucnu vzešlé majetkové spory budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem JUDr. Karlem Schelle, LL.M., MBA, advokátem se sídlem v Brně, ČAK 12495. Teprve v případě, že stranami zvolený rozhodce nebude schopen či ochoten funkci rozhodce přijmout, sjednávají si smluvní strany z důvodu, aby rozhodčí doložka nepozbyla svého významu, že jediný rozhodce bude určen jednatelem společnosti Arbitrážní centrum s.r.o., se sídlem Souběžná 484/7, Doubí, 360 07 Karlovy Vary, IČ: 28032080 (dále jen „Arbitrážní centrum") dle jeho volné úvahy, a to z řad advokátů či advokátních koncipientů zapsaných v seznamu advokátů či advokátních koncipientů vedených Českou advokátní komorou. Tento způsob určení rozhodce Smluvní strany považují za určitý a transparentní, souladný se Zákonem, neobcházející Zákon, souladný s dobrými mravy, nepoškozující ani jednu ze stran, neboť jejich vůlí je, aby jim jejich případné spory ze smlouvy vzešlé rozhodl jakýkoliv advokát či advokátní koncipient, přičemž toto je jejich jediné kritérium, kterým se má určující osoba při určení rozhodce řídit. Arbitrážní centrum, ani jeho jednatele, nepovažují strany za osobu na nich, ani jejich právních zástupcích jakkoli závislou. Strany si výslovně nepřejí, aby byla tato rozhodčí doložka jakýmkoliv obecným soudem a z jakéhokoliv důvodu shledána neplatnou, neboť o její platnosti strany nepochybují a touto rozhodčí doložkou zamýšlejí zejména vyloučit pravomoc obecných soudů rozhodovat jejich majetkové spory ze smlouvy vzešlé. Strany smlouvy si ujednávají, že jimi sjednaný, či třetí osobou určený rozhodce je oprávněn jejich spory rozhodovat dle zásad spravedlnosti a rozhodčí řízení vést dle Pravidel pro rozhodčí řízení účinných od 01.04.2012, jejichž znění je obsaženo v notářském zápisu NZ 62/2012 ze dne 30.03.2012, který vyhotovila Mgr. Adéla Gabányiová, notářka se sídlem v Karlových Varech (dále jen „Pravidla“). Strany smlouvy výslovně uvádějí, že se před podpisem této smlouvy s Pravidly seznámily, považují je za nedílnou součást této doložky a obdržely po jednom jejich vyhotovení, čímž byla Pravidla k rozhodčí doložce přiložena ve smyslu § 19 odst. 4 Zákona.

  Stáhnout rozhodčí doložku v pdf.

Časté otázky a odpovědi

 • 1. V rozhodčím řízení rozhoduje jakýsi soukromý soud?

  Z laického pohledu je možné to takto vnímat. Ve skutečnosti však rozhoduje osoba, kterou si strany na základě zásady autonomie vůle zvolí, respektive je jim na základě smluvně dohodnutých pravidel určena jednatelem a předsedou Arbitrážního centra. Jde vždy o fyzickou osobu, plně způsobilou k právním úkonům, bezúhonnou a s vysokoškolským právnickým vzděláním zpravidla zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (v případě spotřebitelských sporů v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti), což zabezpečuje maximální možnou míru důvěryhodnosti, nestrannosti a fundovanosti osoby rozhodce. Jedná se o tzv. rozhodce ad-hoc. V případě Arbitrážního centra se tedy nejedná o institucionalizovaný soud v pravém slova smyslu, ale o „servisní organizaci“, která jednotlivým rozhodcům zajišťuje potřebné zázemí k výkonu jejich samostatné rozhodčí činnosti.

 • 2. Jak rychle tedy probíhá konkrétní rozhodčí řízení, když uvádíte, že je rychlejší než soudní?

  Troufáme si tvrdit, že od podání žaloby do vydání rozhodnutí mohou uplynout v ideálním případě 4 týdny, nejdéle však 12 týdnů, což je doba, ve které ve většině případů soudních řízení není nařízeno ani první jednání ve věci. Je tak maximálně zkrácena doba, po kterou jsou běžně smluvní strany odkázány čekat na pravomocné vyřešení jejich sporu, což zpravidla bývá i v řádech let.

 • 3. Proč je rozhodčí řízení tak efektivní?

  Vzhledem k jeho rychlosti může totiž věřitel ve velmi krátké době disponovat rozhodnutím s účinky rozsudku soudu, které je vykonatelné a splňuje všechny náležitosti potřebné k nařízení exekuce na majetek dlužníka. Dlužník je tak tlačen právními kroky k aktivnímu jednání, není mu dáno příliš prostoru ke spekulacím se svým majetkem či snad ke kalkulaci s časem a ke zdržovacím taktikám. Je si dobře vědom toho, že za pár týdnů může očekávat exekutora u dveří, pokud se svému závazku nepostaví čelem. U soudního řízení je tomu naopak, dlužník má zpravidla dostatek prostoru a procesních nástrojů na zdržování řízení, včetně řízení u odvolacího soudu, takže v některých případech za pár let po skončení soudního procesu již dlužník nemusí mít žádný majetek či již nemusí existovat (např. záměrně zrušená s.r.o.). Soudní řízení často dlužníka nemotivuje k řešení jeho dluhu.

 • 4. Jak si mohu zajistit, aby můj spor byl řešen před rozhodci?

  Stačí myslet na zakomponování rozhodčí doložky do smlouvy, kterou právě uzavíráte (např. o dílo, kupní, nájemní, pracovní, zprostředkovatelská atd.). nebo uzavření tzv. smlouvy o rozhodci v případě již vzniklého sporu, pokud nemáte uzavřenou rozhodčí doložku ve smlouvě. V takovém případě se na nás obraťte a my pro Váš konkrétní spor zdarma vypracujeme konkrétní smlouvu o rozhodci (je nutný souhlas obou sporných stran), popřípadě se inspirujte našimi vzory dokumentů, které jsou volně ke stažení na našich stránkách.

 • 5. Jak se zahajuje rozhodčí řízení?

  Rozhodčí řízení se zahajuje podáním žaloby na adresu Arbitrážního centra. Jednatel Arbitrážního centra určí ze seznamu rozhodců rozhodce, který bude spor řešit. Po zaplacení rozhodčího poplatku pak rozhodce ve věci začne konat a po provedeném řízení věc meritorně rozhode. V podrobnostech odkazujeme na Pravidla pro rozhodčí řízení, která jsou ke stažení v záložce Dokumenty ke stažení.

 • 6. Jaké druhy sporů je možné řešit prostřednictvím rozhodčího řízení?

  Prostřednictvím rozhodčího řízení je možné řešit všechny majetkové spory, k jejichž řešení by jinak byl příslušný obecný soud (s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů), ve kterých lze jinak uzavřít smír. Jedná se o valnou většinu soukromoprávních sporů s majetkovou hodnotou. V případě pochybností o arbitrovatelnosti konkrétního sporu nás samozřejmě můžete kontaktovat.

 • 7. V čem spočívá princip rozhodování sporů dle zásad spravedlnosti?

  Rozhodce je při rozhodování konkrétního sporu vázán platnými právními předpisy a dle nich také rozhoduje konkrétní spor. Jak je ale známo, "spravedlnost je slepá" a proto dochází k situacím, kdy je spor sice rozhodnut podle práva, avšak rozhodnutí se nezdá být spravedlivé. Pokud je zmocněn k rozhodnutí v rámci zásad spravedlnosti, je rozhodce například oprávněn přiznat již promlčený dluh, nebo rozhodnout spor i na základě z formálních důvodů neplatné smlouvy, přiznat nárok ve větším rozsahu než zákon dovoluje (např. náhrada škody způsobné zaměstnancem v pracovním právu apod.).

 • 8. Pokud v souvislosti se sporem vynaložím náklady (například na právní zastoupení), budou mi v rámci rozhodčího řízení v případě úspěchu přiznány?

  Ano, rozhodce zásadně zohledňuje (dle zásady úspěchu ve věci) vynaložené náklady stranami sporu, a dle této zásady přiznává zcela či z části náklady té straně, která byla ve sporu spěšná, či podle poměru úspěchu ve věci úspěšnější, a to včetně nákladů vynaložených na právní zastoupení advokátem v souladu s příslušnými právními předpisy.

 • 9. Co je to spotřebitelský spor a v čem jsou jeho specifika při sjednávání rozhodčích doložek?

  Spory ze spotřebitelských smluv již není možné od 1.12.2016 rozhodovat v rozhodčím řízení, pokud byla smlouva uzavřena po tomto datu. Spory ze starších smluv uzavřených před datem 1.12.2016 je možné i nadále rozhodovat v rozhodčím řízení, rozhodcem musí být osoba zapsaná na seznamu rozhodců pro spotřebitelské spory vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Vzhledem k tomu, že se tato možnost týká již jen starších smluv, není již nabízena na těchto stránkách vzorová rozhodčí doložka pro spotřebitelské spory.

Soubory ke stažení

Pravidla pro rozhodčí řízení

Pravidla pro rozhodčí řízení vydaná společností Arbitrážní centrum s.r.o. s účinností od 1.4.2012. S ohledem na znění § 19 odst. 4 zákona o rozhodčím řízení doporučujeme tato Pravidla k rozhodčí doložce z důvodu právní jistoty vytisknout ve stejném počtu vyhotovení jako smlouva samotná a signovat stejným způsobem, jako smlouvu.

Rozhodčí doložka

Napište nám
Kontakt

Kontaktní osoba:
Ing. Václav Válek
jednatel společnosti a předseda Arbitrážního centra


E-mail: info@arbitrazni-centrum.cz

Společnost

Arbitrážní centrum s.r.o.

Souběžná 484/7

Doubí

360 07 Karlovy Vary

IČ: 280 32 080


Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 22060